Koeisteerthofdreef 125, Mortsel
+32 3 455 85 78
info@blauwe-regen.be

Algemene Voorwaarden

Er zijn twee versies van de algemene voorwaarden van toepassing binnen Blauwe Regen. Enerzijds zijn er de algemene voorwaarden geldig in het eventcentrum met feestzalen en vergaderruimtes (uitgebaat door Immo Craenhals J.J. NV). Er bestaat ook een versie voor de bistro en het sportcentrum (uitgebaat door Blauwe Regen VZW).

De algemene voorwaarden van het eventcentrum kan u hieronder terugvinden. Die van de bistro en het sportcentrum kan u vinden op https://ledenplatform.blauwe-regen.be/samenwerkingsvoorwaarden.

Algemene Voorwaarden Eventcentrum

1. TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle offertes en van alle met de Immo Craenhals J.J. NV gesloten overeenkomsten. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend en voor zover deze uitdrukkelijk én schriftelijk werden aanvaard door de Immo Craenhals J.J. NV.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn louter informatief.
Alle overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door de schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte én betaling van een voorschot, behoudens andersluidend beding, ten belope van 30% van het bedrag van de offerte, en dit binnen de zeven kalenderdagen na de datum van de offerte.
De schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte dient te worden toegezonden aan de Immo Craenhals J.J. NV met zetel gevestigd te 2640 Mortsel, Koeisteerthofdreef 125. Offertes kunnen ook via een softwareplatform (genaamd Teamleader) worden goedgekeurd.
Een begin van uitvoering aan de overeenkomst geldt evenzeer als bevestiging.

3. ANNULERING

De overeenkomst kan slechts rechtsgeldig worden geannuleerd bij een ter post aangetekend schrijven, mits betaling van een opzeggingsvergoeding van: 100% van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt 7 dagen vooraf;
75% van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt één maand vooraf;
50% van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt twee maanden vooraf;

25% van het bedrag van de overeenkomst in alle andere gevallen;
Dit alles behoudens het recht voor de Immo Craenhals J.J. NV om voor zover hiertoe aanleiding bestaat een hogere vergoeding te vorderen.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMSTEN

4.1 Voor de uitvoering van haar verbintenissen, is het de Immo Craenhals J.J. NV toegelaten beroep te doen op derden.
4.2 Wijzigingen in het aantal gasten dienen uiterlijk 14 dagen voor de geboekte activiteit schriftelijk te worden medegedeeld aan de Immo Craenhals J.J. NV. Laattijdig medegedeelde wijzigingen zullen als onbestaande worden beschouwd.
Een vermindering van het aantal gasten mag niet meer bedragen dan 10% van het oorspronkelijk aantal. Wijziging van meer dan 10% van het oorspronkelijk aantal zal aanleiding geven tot een prijsaanpassing, welke behoudens andersluidend beding als volgt wordt berekend: bij een vermindering van het aantal gasten tussen de 10-20% worden deze gasten integraal aangerekend aan de overeengekomen prijs; bij een vermindering van het aantal gasten tussen de 20-50% worden deze gasten aangerekend aan 50% van de overeengekomen prijs.
4.3 Indien door onvoorziene omstandigheden sommige van de overeengekomen spijzen en dranken niet kunnen geleverd worden, dan behoudt de Immo Craenhals J.J. NV zich het recht voor het menu aan te passen met gelijkwaardige dranken en spijzen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding.
4.4 De klant is verplicht zich in regel te stellen met, en verantwoordelijk voor het vervullen van, alle administratieve verplichtingen voor de activiteit die hij organiseert, zoals bijvoorbeeld het vragen van toelating aan de overheid, SABAM, e.d.
4.5 De klant is integraal verantwoordelijk voor de door hem in de gehuurde infrastructuur geplaatste en gestalde goederen en producten en dient in te staan voor verzekeringen dienaangaande. In ieder geval is de Immo Craenhals J.J. NV nimmer verantwoordelijk voor schade of verlies van deze goederen en producten.
4.6 De klant is integraal verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van zijn gasten en dient in te staan voor alle nuttige verzekeringen dienaangaande.
De klant dient, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, in te staan voor alle nuttige verzekeringen m.b.t. de organisatie en het gebruik van de installaties en infrastructuur. De Immo Craenhals J.J. NV is gerechtigd ten allen tijde bewijs van de polis én de premiebetaling op te vragen.
De klant vrijwaart de Immo Craenhals J.J. NV en haar bestuurders voor welkdanige aanspraken welke rechtsreeks jegens hen zouden kunnen worden gesteld door gasten van de klant.
4.7 Voor inschrijffeesten behoudt de Immo Craenhals J.J. NV zich het recht voor om bij geringe deelname het inschrijffeest te annuleren. Voor inschrijffeesten geldt integrale en voorafgaandelijke betaling, bij gebreke waaraan de Immo Craenhals J.J. NV het recht heeft om de toegang en deelname te ontzeggen.

5. SCHADE

Schade aan de installaties en de infrastructuur van de Immo Craenhals J.J. NV valt solidair onder de verantwoordelijkheid van diegene die de schade heeft veroorzaakt én de klant. Bij gebreke aan schriftelijke en voorafgaande opmerkingen, wordt de klant geacht de installaties en infrastructuur te hebben ontvangen in perfecte staat.

6. ROOKVERBOD

Sinds 1 januari 2007 geldt er in het volledige gebouw van Blauwe Regen een rookverbod ten allen tijde. Dit verbod wordt duidelijk aangeduid in de zaak en ook door onze mensen gehandhaafd, wanneer er toch gerookt wordt valt de verantwoordelijkheid en de boetes volledig ten laste van de klant of organisator van het event.

7. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN / GELUIDSOVERLAST

7.1 De klant zal op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen ter garantie van de veiligheid (o.a. brandpreventie, e.d.) van de door hem georganiseerde activiteit.
7.2 De voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d. dienen stipt te worden nageleefd door de klant. Bij gebreke waarvan de Immo Craenhals J.J. NV zich het recht voorbehoudt om de activiteit onmiddellijk stop te zetten, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
7.3 De Immo Craenhals J.J. NV is niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de niet-naleving van de voormelde voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d.

8. KLACHTEN

Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht per aangetekende post worden geformuleerd binnen de 8 dagen. Na deze termijn worden de leveringen en prestaties beschouwd als zijnde definitief aanvaard. Voor geleverde spijzen en drank is na verbruik geen klacht meer mogelijk.
Voor zover de aansprakelijkheid van de Immo Craenhals J.J. NV is betrokken, is deze slechts beperkt tot de directe schade welke maximaal beperkt is tot de prijs voor volledige uitvoering van de overeenkomst.

9. OVERMACHT

Gevallen van overmacht, en om welke redenen ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij de Immo Craenhals J.J. NV of bij de firma’s waar wij onze goederen betrekken, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door leveranciers, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze leverings- en uitvoeringsverplichtingen gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten, zonder dat de Immo Craenhals J.J. NV aansprakelijk kan worden gesteld voor de hierdoor veroorzaakte schade.

10. PRIJZEN / BETALING

10.1 De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij andersluidend vermeld.
De Immo Craenhals J.J. NV behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van de marktprijzen der producten.
10.2 Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de Immo Craenhals J.J. NV.
10.3 Een maand voor aanvang van het evenement dient een tweede schijf van 70% van het offertebedrag te worden betaald. U ontvangt tijdig deze tweede voorschotfactuur. Het saldo dient betaald te zijn uiterlijk 10 dagen voor het evenement.
10.4 In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijl interest verschuldigd zijn van 1% per maand. Tevens zal in geval van niet-betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 125€.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldhernieuwing in.
Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft de Immo Craenhals J.J. NV het recht om alle prestaties, leveringen en werken te schorsen op risico van de klant. Niet-tijdige betaling op de vervaldag wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die de Immo Craenhals J.J. NV het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Compensatie is niet toegelaten tenzij mits schriftelijke voorafgaande toestemming.
Het is de Immo Craenhals J.J. NV toegelaten ten allen tijde haar vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.

11. TEGEMOETKOMINGEN EN AFSTANDSVERKLARING

In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege de Immo Craenhals J.J. NV, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van deze algemene voorwaarden of in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen houdt geen afstand in van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

12. VERJARING / TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTBANK

12.1 Voor zover van toepassing, verklaart de klant uitdrukkelijk te verzaken aan de verkorte verjaringstermijnen voorzien het B.W.
12.2 Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met de Immo Craenhals J.J. NV. 12.3 Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Boom en de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.